ورود
بستن

سه مجوز کودی دیگر

خبرها

سه محصول دیگر شرکت نیز در مراحل آخر دریافت مجوز کودی قرار دارند. 

محلول غذایی کامل با فرمول 10-10-10

کود زیستی تیو باسیلوس 

کود زیستی مایع با عنوان بیو پاور 

آدرس جدید شرکت

خبرها

آدرس جدید شرکت دانش بنیان تمیشه : کیلومتر 7 جاده گرگان ساری- ایستگاه تحقیقات کشاورزی چالکی.

 

شماره تلفن تماس: 01732616634

فاکس  01732616635

 

صفحه قبل صفحه بعد

فهرست